Ingredient: Ethylparaben

Chi tiết thành phần:
—————
Chức năng:
+ Paraben
EWG: 4