Ingredient: Hydrofluorocarbon 152a

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 1