Ingredient: PEG-20

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 3