Ingredient: PEG-200

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 3