Ingredient: Phenol

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 7