Ingredient: Resorcinol

Chi tiết thành phần:
—————
EWG: 8