Mặt nạ Lcosin đậu xanh có đẩy được mụn không?

Ai sài mặt nạ Lcosin đậu xanh chưa ạ. Có đẩy dk mụn không ak

Mặt nạ Lcosin đậu xanh có đẩy được mụn không?