Thẻ: eyeliner

  • Điểm danh 2 món đồ trang điểm không thể thiếu

    Con gái Mỹ có hai thứ không thể thiếu: eyeliner và mascara. Bất kể da đẹp  da xấu tỉnh ngủ hay không tỉnh ngủ, đều kẻ mắt và mascara. Mà, keker cả rằng chỉ làm vậy, có người sẽ đẹp có người sẽ xấu.